KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Akce!
e-shop zdarma Háčkované doplňky
e-shop zdarma Háčkované oděvy
e-shop zdarma Návody, vzorníky
e-shop zdarma Ostatní galanterie
e-shop zdarma Pletací potřeby
e-shop zdarma Pletací příze
e-shop zdarma Pletené doplňky
e-shop zdarma Pletené oděvy
e-shop zdarma Příběh Manos
e-shop zdarma Pro děti
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

Obchodní podmínky:

(platné od 1.1.2014)

 

1. Obecná ustanovení

1.1  Internetový obchod Emvi Style je provozován prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese: http//:start-knitting.com, dále jen „webová stránka“).

Provozovatelem je Mgr. Milena Matejovičová, PhD.,  IČ  01337513  (dále  jen „prodávající“).

1.2  Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem či právnickou osobou (podnikatelem), dále jen „kupující“ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Smluvní vztahy mezi kupujícím a spotřebitelem, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

1.3  Ustanovení  obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě mohou být sjednány odchylky od obchodních podmínek a v takovém případě mají ustanovení, uvedená v kupní smlouvě přednost před ustanoveními v obchodních podmínkách.

1.4  V průběhu provozování internetového obchodu může prodávající obchodní podmínky měnit nebo doplňovat, ale  změny neovlivňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující dále může provádět objednání zboží bez registrace prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na webových stránkách prodávajícího. V takovém případě je nutné, aby kupující uvedl fungující e-mailovou adresu pro další komunikaci: potvrzení o přijetí objednávky, zaslání platebních údajů a informaci o odeslání zboží.

2.2  Kupující je povinen při registraci a objednávání zboží uvádět pravdivě všechny údaje, nezbytné ke správnému odeslání zboží. Prodávající považuje všechny poskytnuté údaje za správné.

2.3  Prostřednictvím uživatelského účtu, chráněného přístupovým heslem, je oprávněn přistupovat do internetového obchodu pouze kupující, který jej zaregistroval, a není povoleno poskytnutí tohoto účtu třetím osobám.

2.4  Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud kupující poruší povinností vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.5  Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet může být nedostupný po dobu nutnou k údržbě hardwarového  a softwarového vybavení prodávajícího nebo hardwarového  a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující spotřebitel má právo na vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), a to do 14 kalendářních dnů od data zaslání zboží prodejcem. V tomto případě ponese náklady na vrácení zboží kupující, a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou (§ 1820 odst. 1 písm. g)

3.2 Webové stránky obsahují seznam k prodeji nabízeného zboží včetně konečných cen jednotlivého zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká odesláním objednávky kupujícím. Prodávající je povinen dodat zboží, které je na skladě nebo které je v rozumné lhůtě schopen naskladnit. Pokud si kupující objedná zboží, které není dostupné ve skladových zásobách prodávajícího, nebo si objedná jeho nedostupnou variantu, a není v silách prodávajícího toto zboží v rozumném čase objednat nebo vyrobit z důvodů nezávisejících na vůli prodávajícího, může být kupní smlouva zrušena ze strany prodávajícího, který neprodleně informuje o tomto faktu kupujícího.

3.2  Na webové  stránce se nacházejí také informace o nákladech na dodání zboží v rámci České republiky. Cena dodání zboží do zahraničí se sjedná individuálně v závislosti na dohodnutém způsobu dodání.

3.3  Pro objednání zboží vyplní kupující na webové stránce  objednávkový formulář, který obsahuje informace:

                a) o objednávaném zboží (zboží se vloží do elektronického  nákupního košíku)

                b) o způsobu úhrady kupní ceny zboží a požadovaném způsobu doručení

                c) o nákladech na požadovaný způsob doručení

Vyplněním výše uvedených informací v objednávkovém formuláři a jejich odesláním vzniká objednávka.

3.4 V průběhu vyplňování formuláře elektronické objednávky je kupujícímu umožněno  měnit údaje a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po konečném odeslání objednávky prodávajícímu jsou vyplněné údaje v objednávce prodávajícím považovány za správné. Pokud chce kupující změnit údaje v objednávce po jejím odeslání, musí tak učinit v co nejkratší době, nejdéle však 24 hodin po odeslání objednávky, a to buď telefonicky, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu, uvedenou na webové stránce prodávajícího. Prodávající není povinen přijmout dodatečné změny  objednávky v případě, že objednané zboží již bylo vyexpedováno a odesláno podle původních požadavků kupujícího.

3.5 Prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky potvrdit kupujícímu elektronickou poštou její přijetí, a to na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce nebo v údajích  o uživatelském účtu. Pokud je objednávka přijata o víkendu nebo v den státního svátku, kupující bere na vědomí, že může být potvrzena až následující pracovní den. V případě čerpání dovolené či jiných překážek v práci prodávající na webové stránce vyvěsí informaci o těchto skutečnostech s časovým údajem, kdy bude potvrzeno přijetí objednávek, doručených v době nepřítomnosti prodávajícího.

3.6  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které  vzniknou kupujícímu při komunikaci v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy (např. telefonní hovory), hradí kupující.

4. Cena a platba za zboží

 4.1 Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující způsoby:

 

a) Bezhotovostní platba převodem na podnikatelský bankovní účet prodejce, vedený u Fio Banky (Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2300359970/2010; Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2300359970/8330)

b) V hotovosti dobírkou na místě určeném kupujícím; v případě dobírky se k nákladům na doručení zboží připočítává příplatek v hodnotě  50,-Kč k běžnému poštovnému.

4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3  V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě nedodržení této lhůty je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při platbě  variabilní symbol platby. Variabilní symbol je zaslán kupujícímu prodejcem společně s ostatními údaji o platbě  a  jedná se o číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Ohledně plateb prováděných na základě  kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

5. Doručení zboží

 5.1  Způsob doručení zboží určuje prodávající. Jestliže  je způsob  dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2  V případě způsobu dodání na dobírku je kupující povinen si zboží na určeném místě vyzvednout.

5.3  Pokud je zboží nutno doručovat opakovaně, je kupující povinen hradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad  to neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Odstoupení od smlouvy

 6.1 Kupující spotřebitel má právo  v souladu s ustanovením § 1818 a § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) na vrácení zakoupeného zboží bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data obdržení zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno písemně, buď elektronickou poštou na adresu prodávajícího (milena.mate@gmail.com) nebo doporučeným dopisem na adresu sídla prodávajícího (uvedené v těchto obchodních podmínkách v oddíle kontakt). Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno nejpozději následující pracovní den po uplynutí čtrnácti dní od obdržení zboží kupujícím, rozhodným datem je datum odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.2  V případě odstoupení od smlouvy podle 6.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu (rozhodující je datum odeslání zboží). Zboží může vykazovat známky používání, nemusí být v původním obalu, ale nesmí být neopravitelně poškozeno, ani jinak znehodnoceno. V případě, že zboží vykazuje zjevné známky používání, má prodejce právo odečíst z kupní ceny zboží částku, kterou je nutno vynaložit k uvedení zboží do původního stavu. Příze, které byly použity na pletení a párány jsou považovány za znehodnocené a prodejce bude v tomto případě požadovat plnou náhradu ceny. Příze, u kterých nebude přiložena původní adjustační páska nebo ze kterých byl upleten pouze zkušební vzorek a po té vypárán, budou akceptovány s tím, že prodávající si vyhrazuje právo snížit částku, vrácenou kupujícímu, o 10% z původní kupní ceny.

6.3  Prodávající má povinnost vrátit bezhotovostně na účet určený kupujícím platbu za vrácené zboží ihned po přezkoumání, zda zboží bylo vráceno nepoškozené, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Vrácená platba nezahrnuje náklady na doručení zboží prodejci.V tomto případě hradí náklady na doručení zboží prodávajícímu kupující.

6.3  Kupující bere na vědomí, že  v souladu s  ustanovením § 1837  písmena d  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není možno zboží vrátit a podle § 1829 obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

a)  pokud bylo zhotoveno na zakázku podle speciálního přání kupujícího

b) pokud bylo hotové zboží na přání kupujícího upravováno

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně  fotografií nabízeného  jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující si je vědom, že zboží, představující originální návrhy včetně popisů a schémat je určeno pouze pro jeho osobní potřebu. Kupující se zavazuje, že  nebude  originální autorská díla  dále  množit a využívat ke komerčním účelům.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

8. Záruka a reklamace

 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb).

8.2  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné  vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované a množství odpovídá popisu uvedenému prodávajícím.

8.3  Pokud je stav nebo množství zboží v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

8.4 Záruka na bezvadnost zboží je poskytována prodávajícím 24 měsíců ode dne doručení zboží kupujícímu. Pokud se vada zboží projevila v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Za vadu zboží, která se objevila po delší době, než 24 měsíců ode dne doručení zboží, nebo která vznikla nesprávným zacházením s výrobkem, nemůže prodávající nést odpovědnost.

8.5 Reklamace se uplatňují na adrese sídla prodávajícího: Blatná 326, 667 01 Vojkovice.

8.6 Další podrobnosti o postupu při reklamacích jsou popsány v reklamačním řádu na stránkách prodávajícího.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.2  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.3  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě, prodávající může pověřit jejich zpracováním  třetí osobu jakožto zpracovatele.

9.5 Prodávající není oprávněn poskytnout osobní údaje kupujícího třetím stranám, kromě osob zajišťujících přepravu zboží.

9.6 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

10. Doručování

 10.1  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu

11. Závěrečná ustanovení

 11.1  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad Brno-venkov.

11.2  Činnost internetového obchodu Emvi Style se řídí českými právními normami.

11.3  Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou archivovány v elektronické podobě.

11.4  Kontaktní údaje prodávajícího:

                Mgr. Milena Matejovičová, PhD.

                Blatná 326

                667 01  Vojkovice

                Tel. 776 032 404

                E-mail: milena.mate@gmail.com

 

23100 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!